Ismertető a Muay Thai pontrendszeréhez

A professzionális muay thai pontozásának alapvető értelmezése gyakorta elkerüli nem csak a rajongók, de e harcművészetet űzők figyelmét is. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy összehasonlítva a világ számos küzdősportjával, pontozási rendszere egyedülálló a maga nemében.

Ebből adódóan, azok számára – legyen az bármely harcművészetet kedvelő, gyakorló, vagy akár profi harcos - akik a népszerű küzdősportok 10 pontos pontrendszeréhez szoktak hozzá, mint amilyen az ökölvívás vagy az MMA, elsőre nehezen értelmezhető lehet, mi alapján is történik a menetek és a teljes mérkőzés értékelése a tradicionális muay thai szabályainak megfelelően. A következő sorokban ehhez adunk segítségül egy rövid áttekintést.

Az alapok: A muay thai pontrendszere és a 10 pontos pontrendszer

Az első és legfontosabb, amit figyelembe kell vennünk, hogy a pontozóbírók minden egyes menetet a meccs egészének viszonylatában ítélnek meg. Ezzel szemben a hagyományos 10 pontos rendszerben a versenyzőket teljesítményük alapján külön-külön pontozzák minden egyes menet után. Jóllehet, a thaibox versenybírók is rögzítik ilyenformán a menetek értékelését egy 6/7/8/9/10 pontos táblázatban, ám ez csupán segítségül szolgál ahhoz, hogy átfogó képet fessenek a teljes mérkőzésről.

Lumpinee pontozólap

Például egy öt menetes küzdelemben, ha az egyik bíró megítélése szerint A versenyző éppen hogy alul marad B versenyzővel szemben három, sőt négy menetben is, pontozótáblázata határozottan 30-27 vagy 40-36 pontot fog összesíteni B versenyző javára. Innentől kezdve A versenyző nem reménykedhet abban, hogy a táblázat szerint neki ítéljék a győzelmet. Az egyetlen lehetőség, hogy az ő javára billenjen a mérleg, ha sikerül kiütnie az ellenfelet vagy rengeteg olyan találatot visz be, amitől B versenyző a földre kerül vagy a bírónak valamilyen okból le kell intenie a küzdelmet.

Mindamellett a pontozóbírók folyamatosan észben tartják, melyik versenyző vitte az adott menetet és milyen aktivitást tanúsított a mérkőzés egészén át. Tehát, ha a fenti példát vesszük, B versenyző teljesítményének a meccs egészére gyakorolt hatása igen minimális. Következésképpen A versenyző még fordíthat a helyzet állásán a pontozótábla szerint, anélkül, hogy az ötödik menetben kiütné B versenyzőt vagy a bíró az ő javára állítaná meg a küzdelmet. Ez kizárólag abban az esetben érvényes, ha az abbéli különbség, hogy ki szerepelt jobban a korábbi menetekben csakugyan nagyon kicsi volt és A versenyző képes erőt merítve elég meggyőzően magához ragadni a vezetést.

A hallgatólagos szabályrendszer: Az első és az ötödik menet megértése

A thai hagyományoknak megfelelően vívott muay thai küzdelem sajátos természeténél fogva magával hozta bizonyos, közmegegyezésen alapuló jelek és értelmezések rendszerét a harcosok körében. Ezek hordozzák azokat a többletinformációkat, melyek alapjaiban meghatározták a muay thai mérkőzések elbírálásának szempontrendszerét, illetve mindazokat az értékeléseket magába foglalja, melyeket a versenybíró a pontozással párhuzamosan rögzít. Ugyanakkor ezek a rejtett jelek, gesztusok nem konkrét részei a bírói vagy pontozói kritériumoknak, sokkal inkább ki nem mondott, le nem jegyzett alapelvek, hozzáállás és hagyománytisztelet. Éppen e jellegéből következően, számtalan félreértést eredményezett e szükséges háttértudással nem rendelkező rajongók és nézőközönség körében.

Az első menet

Egy jellemzően ötmenetes meccsen gyakran csak a második vagy harmadik menetben kezdenek felpörögni az események a ringben, míg az elsőben az ellenfelek rendszerint puhatolózva és egymástól tisztes távolságban, visszafogottabban dolgoznak. Ennek oka, hogy általában az első menetet a másik felmérésére, kiismerésére, megszokására használják, azaz kifürkészik és eltanulják egymás küzdőstílusát és reakcióit.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az első meneteket a pontozóbíró ne értékelné. Thaiföldön kívül számtalan olyan téves, pontatlan szabályértelmezés látott napvilágot és terjedt el, melyek szerint az első meneteket nem pontozzák. Mivel a muay thai mérkőzést a maga teljességében minősítik, csak így lehet megérteni egymás kitapasztalásának ezt a bölcsességét. Ezzel magyarázható, hogy mindkét harcos az első vagy második menetben 10-10 pontot kap, ugyanakkor a bíró feljegyzi azt is, melyik versenyző volt aktívabb, annyira, hogy megnyerje a menetet. De ahogy ezt a későbbiekben kifejtjük, az első menetekben megszerzett fölény önmagában véve még nem korántsem elég a végső győzelemhez.

Az ötödik menet

Ahogy a második-harmadik menet környékén felpörögnek az események, a nézők számára úgy tűnhet, hogy a versenyzők aktivitása a meccs végéhez közel – már a negyedik menetben, de különösen az ötödik kezdetekor – drámai módon kezd alábbhagyni. Arra is felfigyelhetnek, hogy a küzdő felek időnként magabiztosan magasba emelik a kezüket és többször is összeérintik a kesztyűiket.

Ennek magyarázata, hogy az utolsó menetben, ha mindkét versenyző úgy véli, eleget tett a győzelemért, szükségtelennek tartják folytatni a párbajt, megelőzve ezzel, hogy további sérüléseket szenvedjenek el. Azonban sok esetben, ha túl nagy a meccs tétje, az akciódús küzdelem egészen a mérkőzés végéig folytatódik.

Egy nak muay (muay thai harcos) számára a kéz felemelése annak kifejezése, hogy magáénak érzi az elsőséget. Ha a meccs végkimenetele tisztán látható az utolsó menetben, a nyerésre álló versenyző kezdeményezheti a kesztyűk összeérintését. Ha az ellenfél fogadja ezt a gesztust, azzal jelzi, hogy elismeri a vereségét. Ebben az esetben egész egyszerűen nem szükséges tovább küzdeni, mivel ez a megállapodás a két versenyző között létesült.

A figyelembe vett tényezők három kategóriája

Különféle szempontok vannak, amik alapján pontozzák egy versenyzőnek a ringben tanúsított, az ellenfelével szembeni viselkedését, hozzáállását. Ezeket rendszerint három nagy kategóriába sorolják: a határozott támadás, a ring és az akciók uralása, valamint az eredményes és érvényes technikai kivitelezés. Lássuk most ezeket, fontossági szintjük szerint:

Határozott támadás, kezdeményező fellépés

Video

A támadás kezdeményezését – amikor az egyik versenyző (ki)kényszeríti az akciót vagy bizonytalanabb ellenfelével szemben erőlteti a saját ritmusát, iramot, tempót diktál, – mindig a versenybíró minősíti és veszi figyelembe a mérkőzés elejétől egészen a végéig. Noha a támadás intenzitását a meccs folyamán végig figyelemmel kísérik és beleszámít a végeredménybe, mégis, a három közül ez a tényező bír a legkisebb jelentőséggel. Másfelől, ez a szempont lehetőséget ad a nyerésre annak a versenyzőnek, amelyik kellően agresszív, aktív támadó és technikás is egyszerre. Például, ha egy kezdeményezőbb fellépésű, úgynevezett muay mat típusú harcos képes keresztülvinni megegyező számú, ám említésre méltó támadást kevésbé rámenős ellenfelével szemben, úgy a pontozóbírók szemében némi előnyt szerez.

A ring és az akciók uralása

Video2

Ez a szempont közepes jelentőségű a muay thai harcban. Az a versenyző, amelyik képes domináns pozícióba kerülni s ezáltal átvenni az irányító szerepét mind a kezdeményezés, a védekezés és ellentámadás ritmusa, mind a ringben való mozgás terén, szintén előnyösebb helyzetbe hozza magát a végeredmény meghozatalakor. Mindez független attól, hogy vajon az adott versenyző folyamatosan előrenyomul-e és kezdeményezi a támadásokat vagy éppen elszenvedi a másiktól. Mindaddig, amíg eredményes akár a védekezést, akár a támadást tekintve, miközben előre, hátra, oldalirányban vagy éppen a köteleknek üközve mozog, bizonyítja, hogy uralja a terepet és ő viszi a menetet.

Az úgynevezett muay femur, azaz a vele született jó térérzékeléssel rendelkező nak muay, jól mozog a ringben, képes úgy irányítani kettejük mozgását – akár a támadást, akár a védekezést -, hogy azt a saját előnyére fordítsa. Például, ha egy muay femur egy muay mat vagy muay khao harcossal kerül szembe a küzdőtéren, utóbbiak nagy valószínűséggel inkább erőltetni fogják a maguk számára kedvező ütemet

és gyorsaságot, ezáltal eredményesebbek lesznek a határozott támadás megítélése tekintetében. Azonban, ha a muay femur eredményesebb a támadás-védekezés-ellentámadás váltásokban és ügyesebben mozog a ringben, ezzel mintegy érvényteleníti az ellenfél lerohanó stílusát, mivel a számára előnyösebb szempont, vagyis a ring és az akciók uralásának megítélése nagyobb jelentőséggel bír az agresszívabb fellépéssel szemben.

Eredményes és érvényes technikai kivitelezés

Kétségtelen, hogy a technikák tisztasága és hatékonysága nyom legtöbbet a latba a végeredmény megszületésekor, legyen szó bármelyik küzdősportról. A muay thaiban sincs ez másként. Miben is áll ennek a kategóriának a lényege? Azt a versenyzőt ítélik eredményesebbnek – nem csak az egyes menetek, de az egész meccs vonatkozásában is -, aki a több értékesebb, jelentősebb és egyértelműbb találatot viszi be, ezzel bemutatva a valódi muay thai technikákat és stílust.

Mégis meg kell jegyeznünk, hogy összevetve a muay thai értékelési kritériumait más népszerű küzdősportok szempontrendszerével azt találjuk, hogy vannak bizonyos, hagyományosan jellemző különbségek a pontos, hatékony és jelentős találat fogalmát illetően. Ebből következően e küzdősportok értékelése, pontozása is eltérő szisztéma szerint történik. Röviden: a muay thai versenybírók nem csak a támadások precizitását, pontosságát vagy erejét veszik figyelembe, hanem ezeknek az elszenvedőre gyakorolt hatását is. Vegyük sorra, mit neveznek hatékony és érvényes technikai kivitelezésnek és nézzük meg, milyen egyéb pontozási szempontok és irányelvek vannak e legdöntőbb kategóriában:

A tiszta találatok, tisztán kivitelezett technikák

A technikai elemek tisztasága a legalapvetőbb kritérium a pontozás szempontjából. Valahányszor egy rúgás, térdrúgás, ütés vagy könyökütés tisztán csapódik be egy nyitott vagy sikertelenül védett támadható felületre, az pontot ér, függetlenül attól, hogy a fogadó fél továbbra is higgadt tud-e maradni vagy éppen kizökkenti a támadás, netán sérülést szenved el. Természetesen az ilyen találatok bizonyos testfelületeken, mint a nyak, áll vagy a halánték, valamivel többet érnek. Mégis, a szerzett pontok összessége nem lesz annyira mérvadó, mint egy olyan támadás, ami jelentős következménnyel jár.

A hatékony támadások következményei

Video3

A legmagasabb pontszámot érő támadások és technikák azok, amelyek betalálnak és komolyabb következménnyel járnak az elszenvedőre nézve, például ha az ellenfél a támadás hatására megbotlik, ha elveszíti az egyensúlyát, ha földre kerül s ugyancsak súlyosnak számít az ostorcsapás-sérülés és még sorolhatnánk. Mondanunk sem kell, hogy azok a támadások és technikák, amik következtében az ellenfél földre kerül, valamint ha a versenybíró nyolcat rászámol, garantálják a legmagasabb pontszámot, azonfelül a dominancia és a sérülés okozása szempontjából is számottevő jelentőségűek.

A domináns jelleget kifejező magatartás és fellépés

Video4

Egy muay thai összecsapás nagyon hasonlít a kötélhúzásra abból a szempontból, hogy a harc során ki ragadja magához irányítást. A felek mindent megtesznek, ami erejükből telik, hogy megmutassák, ők az erősebb és dominánsabb harcosok, akik a sorozatos támadásoktól nem jönnek zavarba, akik a végsőkig fárasztják vagy éppenséggel egy jól irányzott ütéssel vagy rúgással földre küldik az ellenfelet. Azok a technikák, amik hozzájárulnak az uralkodó pozíció megszerzéséhez és megtartásához, rendkívül fontosak az értékelés szempontjából. Pontokban mérve viszont többet ér egy földre sújtó ütés, rúgás, egy lábsöprés, dobás vagy az ellenfél egyensúlyának megbontása után végigvitt eredményes és említésre méltó ellentámadás.

Az okozott sérülés

Video5

Abban az esetben, ha mindkét versenyző minden tekintetben egyenlő értékelést kapott, a pontozóbírók az okozott sérülések számát is figyelembe veszik, hogy megállapítsák, a kettő nak muay közül melyik volt a valóban eredményes. Tisztán látható ismertetőjegyei az ilyen jellegű testi sérüléseknek a nyílt sebek a fejen vagy az arcon, a komolyabb zúzódások, horzsolások a test támadható felületein, mint amilyen a felsőtest, a comb és így tovább. Azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezt a sajátos nézőpontot csakis abban az esetben veszik figyelembe, ha rendkívül szoros a mérkőzés. Számtalan olyan esetre volt példa, amikor a súlyos sérülést elszenvedett versenyző új erőre kapott és megnyerte a meccset, holott ellenfele hozzá képest nem volt olyan rossz fizikai állapotban.

A tradicionális muay thai mérkőzések pontozási rendszerének megismerése nem csak a stílus mélyebb megértéséhez segít hozzá, de olyan ismeretekkel, háttértudással is ellát, aminek segítségével hatékonyabban és eredményesebben teljesíthetnek mindazok, akik ezt a harcművészetet, küzdősportot gyakorolják, netán célul tűzték ki, hogy egyszer majd ők is a kötelek közé lépjenek. Érdemes hát időt szentelni annak tanulmányozására, hogy mik a valóban lényeges szempontok egy muay thai harc során és mik nem.

Forrás: https://evolve-vacation.com/blog/a-guide-to-the-muay-thai-scoring-system/

Comments

comments